MAS Strakonicko

Chodník Volyně – Nišovice – 2. etapa – stavba chodníku a pořízení bezpečnostních prvků

Identifikace projektu:

Název projektu:Chodník Volyně – Nišovice – 2. etapa – stavba chodníku a pořízení bezpečnostních prvků
Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014478
Operační program:INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Žadatel:Obec Nišovice
Výše podpory:3 322 515,39 Kč

Prostřednictvím 17. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřené na infrastrukturu pro bezpečnou dopravu, podpořila Místní akční skupina Strakonicko, z.s. projekt obce Nišovice.
Tento projekt navazuje na předchozí úspěšně realizovaný projekt Chodník Volyně – Nišovice – 1. etapa, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010042, který byl též podpořen MAS Strakonicko, z.s. v 6. výzvě IROP ve výši 1 954 156,59 Kč. 
Smyslem projektu, který byl z finančních důvodů rozdělen na 2 etapy, a tudíž i dva projekty, bylo vybudování chybějící komunikace pro pěší v extravilánu obce Nišovice podél frekventované silnice II. třídy do obce Volyně. Díky tomu mají obyvatelé obce Nišovice lepší dostupnost za prací, službami a vzděláním do vedlejší spádové obce Volyně. Vznikla tak bezpečná komunikace pro pěší, doplněná o prvky zvyšující bezpečnost dopravy – veřejné osvětlení, sjezdy a nájezdy, zábradlí a místo pro přecházení.

Nové exponáty a restaurování

Identifikace projektu:

Název projektu:Nové exponáty a restaurování
Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012018
Operační program:INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Žadatel:Muzeum Středního Pootaví Strakonice
Výše podpory:1 555 000 Kč

Prostřednictvím 8. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřenou na kulturní dědictví, podpořila Místní akční skupina Strakonicko, z.s. projekt Muzea Středního Pootaví Strakonice.

Žadatel v rámci projektu zrestauroval vybrané sbírkové předměty – polychromatické dřevořezby a nově nalezené fragmenty středověkého oltáře. Předměty jsou součástí muzejní expozice a jsou zpřístupněny veřejnosti. Cílem projektu je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví s pozitivním dopadem na návštěvnost národní kulturní památky Hrad Strakonice.
Na tento projekt navázal další projekt podpořený MAS Strakonicko,z.s. z 19. výzvy, restaurování exponátů II, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0014494 ve výši 925 000 Kč. V rámci tohoto navazující projektu byly zrestaurovány soubory exponátů – podmalba na sklo, dřevořezba (sbírka výtvarného umění), cechovní korouhev, čepce (historická sbírka) a trámy (archeologická sbírka). Tyto předměty jsou umístěny v expozici MSP ve Strakonicích a Mlýnu Hoslovice.

Oblastní charita Strakonice – pořízení šesti až sedmimístného automobilu se zvedací plošinou

Identifikace projektu:

Název projektu:Oblastní charita Strakonice – pořízení šesti až sedmimístného automobilu se zvedací plošinou
Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012447
Operační program:INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Žadatel:Oblastní charita Strakonice
Výše podpory:979 000 Kč

Prostřednictvím 15. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřené na infrastrukturu pro sociální péči a služby, podpořila Místní akční skupina Strakonicko, z.s. projekt poskytovatele sociálních služeb a péče Oblastní charitu Strakonice.

Díky projektu zakoupil žadatel vícemístné vozidlo s plošinou pro zajištění potřeb klientů pečovatelské služby a osobní asistence na území MAS Strakonicka. Klienty jsou osoby s chronickým onemocněním a se zdravotním postižením, senioři se sníženou soběstačností. Cílem bylo umožnit klientům co nejdéle zůstav domácím prostřední.

Zemní práce Osek

Identifikace projektu:

Název projektu:Zemní práce Osek
Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014818
Operační program:INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Žadatel:New Fly s.r.o.
Výše podpory:2 229 314 Kč

Prostřednictvím 16. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřené na sociální podnikání, podpořila Místní akční skupina Strakonicko, z.s. projekt zaměstnavatele New Fly s.r.o.

Díky projektu vznikl nový sociální podnik, který je zaměřen na poskytování služeb, konkrétně výkopové a zemní práce, přípravné práce pro stavbu, úpravu terénu, přepravu sutě, písku, zeminy a kamene a odvoz stavebního odpadu.
Hlavní prioritou projektu, jelikož se jedná o sociální podnik, bylo vytvořit pracovní místa pro osoby z cílových skupin – sociálně či zdravotně znevýhodněných. Například osoby se záznamem v trestním rejstříku. V rámci projektu byla vytvořena 2 pracovní místa.

Vybudování odborné učebny pro výuku přírodních věd

Identifikace projektu:

Název projektu:Vybudování odborné učebny pro výuku přírodních věd
Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009131
Operační program:INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Žadatel:ZŠ a MŠ Čestice
Výše podpory:1 998 504 Kč

Prostřednictvím 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřené na vzdělávání v ZŠ, podpořila Místní akční skupina Strakonicko, z.s. projekt ZŠ a MŠ Čestice.
Projekt školy byl zaměřen na pořízení učebny ICT a klíčovou kompetenci „práce s digitálním technologiemi“.
Původní učebna byla již velmi morálně zastaralá, její vybavení opotřebované a již nevyhovující současným možnostem výuky. 
Nyní je učebna využívaná pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu s kapacitou 30 žáků. Učebna díky podpoře získala nový nábytek, laboratorní sestavu, magnetickou tabuli s ramenem, projektor, reproduktory, notebook, mikroskopy, sady s měřícími čidly, obnovitelné zdroje a pomůcky pro experimenty, digitální váhy, atd. Došlo rovněž k výměně podlahové krytiny, umyvadla, byla vyměněna elektroinstalace, rozvodů vody a odpadu a vybudován akustický pohledový panel. 
Škola díky projektu získala schodolez a vybudovala bezbariérové sociální zařízení.