MAS Vltava

Dětská skupina Děti v Buši

Název projektu:Dětská skupina Děti v Buši
Registrační číslo projektu:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009415
Žadatel:Domovy KLAS, o.p.s.
Místo realizace:Týn nad Vltavou, Jihočeský kraj
Výše podpory:2 482 802,98 Kč

Projekt předložený do Výzvy MAS Vltava – Rodina I. Tento projekt získal podporu z Operačního programu zaměstnanost (OPZ), MAS Vltava, z.s. vybrala také další projekty podporující rodiny. 
Dětská skupina je v provozu každý všední den (vč. prázdnin) od 7:00 hod. – 15:30 hod. dle požadavků a potřeb rodičů jednotlivých dětí v DS. Příprava a přístup pečujících osob se inspiruje montessori pedagogikou – jednotlivé děti v DS jsou respektovány jako jedinečné osobnosti a pečující osoby koordinují a pomáhají dětem v jejich konkrétních jednotlivých činnostech, dále se inspiruje principem lesních školek a enviromentální výchovou. Velký důraz je také kladen na pobyt dětí venku za příznivého počasí, a také na individuální práci s jednotlivými dětmi, což je umožněno nízkým počtem dětí v DS. V dětské skupině využíváme montessori pomůcky, učíme děti poznávat barvy, tvary, písmenka, správně držet tužku aj., vždy dle věku a potřeb dětí. Děti rozvíjíme děti také péčí o morčata a králíka (umístěné venku), pěstováním bylinek a zeleniny. Věnujeme se tématům, která se mění dle ročního období a zájmu dětí. Od ledna mají děti možnost účastnit se každý čtvrtek kurzu Hrátky s angličtinou. Zapojili jsme se také do projektu „Veselá věda“.
K přínosu projektu Ing. Hana Bromová:
Díky projektu vznikla v Týně nad Vltavou malá „faremní“ školka v otevřeném komunitním přírodním prostoru tzv. Buše. Děti ve školce tráví většinu času venku, poznávají přírodu a starají se o zvířata, při jejich výuce využíváme prvky montessori vzdělávání. Projekt navíc přispěl k rozkvětu celé Buše, která je otevřená veřejnosti a postupně se rozšiřuje o další výběhy se zvířaty a různé edukativní prvky. Podařilo se tak propojit interaktivní vzdělávání dětí v kontaktu s přírodou s rozvojem areálu pro setkávání dětí, mládeže z místního gymnázia, rodin z okolí, osob s postižením ze sousední organizace Domov sv. Anežky a dalších skupin, které se zajímají o přírodu, alternativní formy vzdělávání a posilování místní komunity.“

Chodník včetně autobusové zastávky v ulici U Cihelny, Dolní Bukovsko

Název projektu:Chodník včetně autobusové zastávky v ulici U Cihelny, Dolní Bukovsko
Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014883
Žadatel:Městys Dolní Bukovsko
Místo realizace:Dolní Bukovsko, Jihočeský kraj
Výše podpory: 2 785 902,41 Kč

Projekt předložený do 5. výzvy MAS Vltava – IROP – Podpora šetrných forem dopravy a zvyšování bezpečnosti III. Tento projekt získal podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), MAS Vltava, z.s. vybrala projekt v této výzvě. 
V rámci projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v průtahu sil. III/1478 v Dolním Bukovsku. Byly zřízeny autobusové zastávky pro linkovou dopravu, vystavěn chodník podél sil. III/1478 a umístěno nasvětlení nově vzniklých míst pro přecházení. Nyní je zajištěn bezpečný pohyb v obci resp. v místě frekventované komunikace. Chodník je uzpůsoben pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně řešení informačních systémů, je zajištěn bezpečný přístupu k místním zastávkám veřejné hromadné dopravy. Byly realizovány prvky zvyšujících bezpečnost pěší dopravy (bezpečnostní opatření – veřejné osvětlení) při nově vzniklých přechodů pro chodce.
Přínos projektu zhodnotila paní starostka Mgr. Ivana Makovičková:
„Přínos projektu je značný, nyní je po mnoha letech možné bezpečně dojít do satelitní čtvrti Padělky po chodníku. Dříve se jednalo o nebezpečný úsek, který navíc nebyl osvětlený. Vzniklá autobusová zastávka ušetří značné části obyvatel Dolního Bukovska čas a vzdálenost. Zejména chodníky, ale i zastávky jsou občany vítány a využívány.“

Jazyková laboratoř na ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana

Název projektu:Jazyková laboratoř na ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana
Registrační číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008674
Žadatel:Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana
Místo realizace:Týn nad Vltavou, Jihočeský kraj
Výše podpory:3 503 704,97 Kč

Projekt předložený do 2. výzvy MAS Vltava – IROP – Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání. Tento projekt získal podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), MAS Vltava, z.s. vybrala v této výzvě také další projekt podporujících vzdělávání na základních školách. 
V rámci projektu byla vybudována moderní jazyková laboratoř. Společně s jazykovým softwarem bylo pořízeno ICT vybavení, na kterém moderní software může fungovat. Jazyková laboratoř slouží k praktické výuce předmětů cizích jazyků – anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. Jazykový software řeší kompletně výuku jazyků v prostředí počítačové sítě, slouží k monitorování a řízení činnosti žáků. Předvolené pracovní plány umožňují pracovat na rozmanitých a efektivních lekcích kombinujících mluvení, poslech a psaný text. Jazykový software tvoří profesionální obsah učebnic Oxford University Press – English for Life – Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate; studentské a učitelské prostředí pro výuku výslovnosti; Russian voices, German voices, British and American English voices a interaktivní učebnice a cvičení zpracované ve formátu ActivInspire. Jazykový software umožňuje učiteli tvorbu testových otázek.Práci učiteli zjednodušují dotykové panely, sluchátka s mikrofony, reproduktory, tablety a házecí mikrofon.
Mgr. Miroslav Vašica, ředitel školy, k projektu uvedl:
Dne 26.9.2019 byla za účasti představitelů města Týn nad Vltavou slavnostně otevřena nová moderní jazyková laboratoř. Projekt „Jazyková laboratoř na ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana“ byl předložen do Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“.  Realizační období projektu bylo od konce roku 2018 do 30.9.2019. Předpokládané celkové způsobilé výdaje byly: 3 887 507,92 Kč s 5 % spoluúčastí žadatele (školy). Základním cílem projektu bylo pořízení vybavení moderního jazykového pracoviště za účelem zvýšení kvality vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce v klíčových kompetencích.  
Nová jazyková laboratoř disponuje v současnosti nejmodernější finskou technologií Sanako. Obsahuje vybavení třídy moderními PC, 28 tablety, velkoplošným pevným dotykovým panelem s pojezdem a keramickými křídly, panelem mobilním, odolnými sluchátky, digitálními i tištěnými učebnicemi, softwarem, hlasy rodilých mluvčí v německém, anglickém i ruském jazyce, ozvučením a dalším…
Pevně věříme, že učebna přispěje bezesporu do kvality výuky jazyků ke zvýšení motivace žáků a jejich jazykové úrovně.
Děkuji zřizovateli za plnou podporu, hlavně v předfinancování projektu, bez které by nebylo možno projet zrealizovat. Všem Váženým hostům děkujeme za jejich účast na slavnostním otevření, která nás velmi potěšila.

Komunitní centrum Týn nad Vltavou

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014258

Operační program Zaměstnanost

Výzva MAS Vltava – Sociální služby I..

Komunitní práce v Komunitním centru sounáležitosti

Komunitní centrum sounáležitosti (Vltavotýnska) v Týně nad Vltavou zahájilo svoji činnost v roce 2020. Je zaměřeno na komunitní práci s veřejností a prevenci sociálního vyloučení. Je zaměřeno na realizaci principů komunitní práce, což zahrnuje aktivizaci veřejnosti a zejména cílové skupiny (osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené), její participaci, uschopňování, zplnomocnění, kolektivní spolupráci a sdílení zodpovědnosti.

Hlavním cílem činnosti komunitního centra je sociální začleňování, podpora členů komunity v přátelském prostředí, pomoc při navazování a udržování běžných společenských vztahů a rolí a rozvoj jejich schopností a dovedností s využitím vlastních zdrojů komunity. Jedním z důležitých úkolů komunitního centra je pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením v počátcích problémů a posílit jejich iniciativu při jejich řešení i včetně příležitosti začlenit se do komunitních aktivit.

Komunitní centrum  je místem setkávání, sdílení vzájemné pomoci a společných dobrovolných aktivit všech obyvatel Vltavotýnska. Je možné se v něm zapojit do různých činností, besed, přednášek, vzdělávání a workshopů. Prostřednictvím iniciativní lidi, kteří chtějí formou společných činností sdílet své dovednosti a zkušenosti, je realizována podpora dalším členům komunity, kteří ji potřebují.  Je také místem pro poradenství v náročných životních situacích a prostorem pro komunitní sociální práci.

„Pomáháme, podporujeme a umožňujeme se setkávat a tvořit.“